Przepompownie i tłocznie ścieków

 

Przepompownie ścieków montowane są wszędzie tam gdzie ze względu na ukształtowanie terenu,warunki geologiczne, poziom wód gruntowych nie ma możliwości podłączenia kanalizacji grawitacyjnej. Również w przypadku bardzo rozproszonej zabudowy gdzie budowa sieci grawitacyjnej nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Przepompownie ścieków  wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom. Wykorzystanie przepompowni ścieków umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:

  • indywidualnym posesjom,
  • gospodarstwom rolnym,
  • osiedlom jednorodzinnym,
  • zakładom przemysłowym,
  • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym.

przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacyjnych przepompownie te mogą być stosowane jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne.